Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Mgr. Veronika Radová, advokátka

se sídlem Bulharská 588/1, Praha 10, 101 00

evidenční číslo České advokátní komory 15505

IČO: 02631016

 

Tento dokument vás svědomitě informuje o tom, jak zpracovávám vaše osobní údaje.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, ptejte se prosím na advokatka@veronikaradova.cz

 

Osobní údaje zpracovávám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé také jako GDPR a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Zpracovávám vaše osobní údaje, pokud jste návštěvníkem mých webových stránek, mým klientem nebo jsem obdržela váš dotaz zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Jaké vaše osobní údaje zpracovávám?

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo apod.),
 • adresu pro doručování a adresu trvalého bydliště,
 • fakturační údaje a bankovní spojení,
 • název zaměstnavatele,
 • rodné číslo, místo narození, občanství, pohlaví a další údaje uvedené na dokladu totožnosti (v případě identifikace klienta dle AML),
 • vaše hodnocení mých služeb,
 • informace, které mi sdělíte při naší komunikaci a podklady, které mi poskytnete.

Každé zpracování osobních údajů musí být podloženo právním titulem. Vaše údaje zpracovávám na základě následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy o poskytování právních služeb,
 • můj oprávněný zájem,
 • plnění právních povinností,
 • pokud se jedná o hodnocení mých služeb, pak váš souhlas.

Ke každému zpracování vašich osobních údajů mi náleží jeden z uvedených právních titulů. Pokud je to nutné, požádám vás také o udělení souhlasu se zpracováním, ale vždy pouze tam, kde je to vyžadováno a tento souhlas mi nemusíte udělit. I tak spolu budeme moci dále spolupracovat, odvoláním souhlasu ale nebude dotčeno zpracování, které proběhlo před jeho odvoláním.

 

V případech, kdy zpracovávám vaše osobní údaje na základě jiného právního titulu, než je souhlas, tak mi osobní údaje musíte poskytnout, abych vám mohla poskytnout služby nebo například odepsat na váš dotaz v kontaktním formuláři, případně splnit právní povinnosti, které se mě týkají. Bez poskytnutích vašich osobních údajů vám nebudu moci poskytnout své služby či vám odpovědět na váš dotaz.

 

Proč vaše osobní údaje zpracovávám?

Poskytování právních služeb. Vaše osobní údaje zpracovávám, protože jsme spolu uzavřeli smlouvu o poskytování právních služeb, máte zájem o moje služby a já vám je poskytuji.

 

Informování o novinkách z oblasti práva. Pokud jste mými klienty, ráda vás informuji o novinkách z oblasti práva, které by se mohly týkat vašeho podnikání. Můžete mi samozřejmě napsat, že o takové informace nemáte zájem, naše spolupráce bude dál pokračovat i bez toho.

 

Ochrana mých práv a nároků. Zpracovávám vaše osobní údaje také pro účely, že bychom se nepohodli nebo byste nebyli spokojeni s mými službami či naopak, já bych od vás neobdržela za poskytnuté služby slíbenou odměnu. Pak musím mít možnost uplatnit své nároky a pro tyto účely musím zpracovávat osobní údaje.

 

Plnění právních povinností. I na mou činnost dopadají právní povinnosti, které musím plnit a jejichž plnění vyžaduje zpracovávání osobních údajů. Může se jednat o povinnosti dle AML zákona (pak si dokonce vyžádám i vaše občanské průkazy) nebo o povinnosti stanovené daňovými předpisy.

 

Odpověď na vaše dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem. Vždy jsem ráda, když mě kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře s jakýmkoliv dotazem. Abych vám ale mohla odpovědět, musím zpracovávat vaše osobní údaje. Samozřejmě mě můžete kontaktovat také prostřednictvím e-mailu nebo mobilního telefonu.

 

Poskytnutí referencí na právní služby. Pokud se chcete vyjádřit k naší spolupráci a ke službám, které vám poskytuji, můžete mi poskytnout referenci. Pro uchování takové reference budu potřebovat váš souhlas.

 

Jaká je doba uchování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracovávám v nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou k naplnění účelu, tedy důvodu zpracování, nejčastěji k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi mnou a vámi a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

 

Prosím, vezměte na vědomí, že pokud jsme spolu uzavřeli smlouvu a na základě této smlouvy jsem vám poskytla právní služby, mohu tyto související údaje uchovávat až po dobu 10 let, a to z důvodu ochrany mých zájmů a případných nároků. Nemohu tedy vaše osobní údaje smazat ihned po poskytnutí právního poradenství. Po stejnou dobu uchovávám také naši komunikaci, která úzce souvisí s poskytováním právních služeb.

 

Podle příslušných právních předpisů v oblasti daní jsem také povinna uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období.

 

Nemusíte mít obavy, pokud jste mě kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře a následně jsme nenavázali spolupráci. V takovém případě uchovávám vaše osobní údaje pouze po dobu 6 měsíců od naší poslední komunikace, kdybyste se náhodou nakonec rozhodli mé služby využít.

 

Osobní údaje vždy uchovávám po dobu nezbytnou a přiměřenou danému účelu, tedy důvodu, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Doba uchování je vždy určena pomocí následující logiky:

 • po dobu trvání smluvního závazku s vámi,
 • po dobu nezbytnou k ochraně mých práv a nároků,
 • po dobu trvání mého oprávněného zájmu (tato doba je vždy přiměřená tomu, proč osobní údaje uchovávám),
 • po dobu určenou právními předpisy,
 • po dobu nezbytnou k určení, výkonu a obhajobě právních nároků.

Osobní údaje ze smlouvy o poskytování právních služeb uchovávám 10 let od ukončení doby platnosti smlouvy, údaje z naší komunikace jen do doby, než naše komunikace skončí, při zpracovávání údajů na základě mého oprávněného se při délce zpracování řídím právními předpisy. 

 

S kým osobní údaje sdílím?

Vaše osobní údaje používám pouze pro účely uvedené výše. Ne vše, co s nimi souvisí ale dokážu zvládnout sama. Proto někdy musím osobní údaje sdílet s někým, kdo mi s různými technickými a jinými věcmi pomáhá jako je provozovatel e-mailu a webových stránek, služba pro sledování návštěvnosti webu, služba pro provozování kontaktního formuláře na mých webových stránkách.

 

Vaše osobní údaje mohou být předány mým obchodním partnerům (zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

 

Vaše osobní údaje mohu předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech či dalším osobám za účelem ochrany mých práv a nároků.

 

Všichni tito příjemci jsou povinni zpracovávat osobní údaje stejným způsobem jako já, tedy v souladu s právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, vždy s nimi mám uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování v rozsahu vyžadovaném právním předpisy.

 

Jaká máte práva?

 • právo na přístup: v takovém případě vám sdělím, jak vaše osobní údaje zpracovávám a mohu vám k nim umožnit i přístup (poskytnout vám jejich kopii),
 • právo na opravu: můžete po mě požadovat opravu nepřesných nebo doplnění neplných údajů,
 • právo na výmaz: za určitých podmínek můžete požadovat, abych vaše osobní údaje vymazala, ne vždy je to však možné a v některých případech si mohu vaše osobní údaje ponechat,
 • právo na omezení zpracování: můžete požadovat také omezení zpracování, a to například po tu dobu, kdy ověřuji přesnost vašich osobních údajů dle vaší žádosti.

Právo na přenositelnost: Pokud v souvislosti s našimi smluvními povinnostmi nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

 

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování týkající se vaší konkrétní situace, pokud například zpracováváme vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy. Pak jsem povinna prokázat mé oprávněné důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami.

 

Tato práva ale můžete vykonávat jen v souladu s právními předpisy. O výkon vašich práv můžete požádat e-mailem, na adrese advokatka@veronikaradova.cz či poštou na výše nadepsané adrese.

 

O každé změně Zásad zpracování osobních údajů vás budu informovat, doporučuji ale také sledovat datum účinnosti v závěru tohoto dokumentu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Zásad zpracování osobních údajů, mě prosím kontaktujte na advokatka@veronikaradova.cz.

 

Když se budete cítit nespokojeni s tím, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 1. 2021.